Sex Anonse ❤️ Prywatnezabawy.pl

Oferty towarzyskie z całej Polski. Prywatne sex ogłoszenia i seks oferty

Regulamin serwisu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne

2.Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL

3.Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu . Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

§ 2
Definicje nazw użytych w Regulaminie

2.     Serwis ? serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://prywatnezabawy.pl 

4.   Użytkownik ? Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych korzystające w jakiejkolwiek formie z funkcjonalności Serwisu

5.    Profil – konto zakładane poprzez formularz Rejestracji w Serwisie , za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego funkcjonalności.

6.   Ogłoszenie? udostępniona w serwisie i przypisana do danego użytkownika struktura teleinformatyczna, na której użytkownik może publikować przesyłane przez siebie treści.

§ 3
Informacje ogólne

1.   W ramach Serwisu Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem zamieszczania przez użytkowników plików oraz wpisów oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich danych w tym plików elektronicznych. Administrator: nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Profilu użytkowników i sprzedawców, w tym nie ingeruje w treści cyfrowe zamieszczane przez w/w osoby.

2. Administrator udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych.

3. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie +18. Użytkownik oświadcza, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych przez siebie w Serwisie treści w tym plików, zdjęć, informacji i tekstów.

5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie treści w tym plików, zdjęć, informacji i tekstów które naruszają przepisy Prawa. Zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, rasistowskich, pedofilskich oraz jakichkolwiek treści do których nie posiadają oni praw autorskich oraz są niezgodne z przepisami prawnymi.

6. Użytkownik oświadcza, iż rozumie że Administrator Serwisu nie jest stroną pośredniczącą i nie ma wpływu na treści które inni użytkownicy udostępniają w swoim profilu.”

7. Administrator ma prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko każdemu, kto narusza lub zamierza naruszyć prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje, a także w sytuacji, gdy poweźmiemy wiarygodne informacje dotyczące takich naruszeń. Działania takie mogą obejmować w szczególności usunięcie lub zablokowanie dostępu do niektórych treści, zawieszanie, usunięcie lub ograniczenie dostępu do konta w Serwisie

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

a) Jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;

b) Wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

c) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z udostępnianymi lub przechowanymi danymi,

d) Naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień..

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Serwisu działa w języku polskim.

2.  Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 listopada 2020 roku

Polityka Prywatności Tutaj

Kontakt: Email: administrator@prywatnezabawy.pl

Wróć do góry

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

Nie pamiętasz hasła?

Wpisze dane Twojego konta, a my wyślemy Ci link, przy pomocy którego będziesz mógł zresetować hasło.

Link do zmiany hasła jest nieprawidłowy lub wygasł.

Zaloguj się

Polityka Prywatności

To use social login you have to agree with the storage and handling of your data by this website. %privacy_policy%

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.