ANONSE EROTYCZNE

Prywatne sex ogłoszenia z seks ofertami erotycznymi

Regulamin serwisu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne

Administrator strony – Firma Premium, NIP 9491797767, Regon 365573960

2.Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL

3.Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu . Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

§ 2
Definicje nazw użytych w Regulaminie

2.     Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://prywatnezabawy.pl 

4.   Użytkownik – Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych korzystające w jakiejkolwiek formie z funkcjonalności Serwisu

5.    Profil – konto zakładane poprzez formularz Rejestracji w Serwisie , za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z jego funkcjonalności.

6.   Ogłoszenie – udostępniona w serwisie i przypisana do danego użytkownika struktura teleinformatyczna, na której użytkownik może publikować przesyłane przez siebie treści.

§ 3
Informacje ogólne

1.   W ramach Serwisu Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem zamieszczania przez użytkowników plików oraz wpisów oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich danych w tym plików elektronicznych. Administrator: nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Profilu użytkowników i sprzedawców, w tym nie ingeruje w treści cyfrowe zamieszczane przez w/w osoby.

2. Administrator udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych.

3. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie +18. Użytkownik oświadcza, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych przez siebie w Serwisie treści w tym plików, zdjęć, informacji i tekstów.

5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie treści w tym plików, zdjęć, informacji i tekstów które naruszają przepisy Prawa. Zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, rasistowskich, pedofilskich oraz jakichkolwiek treści do których nie posiadają oni praw autorskich oraz są niezgodne z przepisami prawnymi, jak ich oferowanie płatnych spotkań erotycznych.

6. Użytkownik oświadcza, iż rozumie że Administrator Serwisu nie jest stroną pośredniczącą i nie ma wpływu na treści które inni użytkownicy udostępniają w swoim profilu.

7. Administrator ma prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko każdemu, kto narusza lub zamierza naruszyć prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje, a także w sytuacji, gdy poweźmiemy wiarygodne informacje dotyczące takich naruszeń. Działania takie mogą obejmować w szczególności usunięcie lub zablokowanie dostępu do niektórych treści, zawieszanie, usunięcie lub ograniczenie dostępu do konta w Serwisie

8. Ogłoszenie można dodawać wyłącznie do działów: sex telefon/Sex pokazy/Randki

9. Dodanie ogłoszenia jest bezpłatne

10. Administrator zastrzega prawo do nieopublikowania ogłoszenia naruszającego jakikolwiek punkt regulaminu.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

a) Jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora;

b) Wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

c) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z udostępnianymi lub przechowanymi danymi,

d) Naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, w szczególności za szkody powstałe w związku z sexi paniemitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień..

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Serwisu działa w języku polskim.

2.  Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 listopada 2020 roku

Polityka Prywatności Tutaj

Kontakt: Email: administrator@prywatnezabawy.pl

Wróć do góry