Regulamin Serwisu Ogłoszeniowego prywatnezabawy.pl

  1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego prywatnezabawy.pl (zwany dalej „Serwisem”), prowadzonego przez Firmę Premium (zwana dalej „Administratorem”). 1.2. Serwis jest miejscem, gdzie użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia o różnej tematyce. 1.3. Serwis jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników, którzy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Korzystanie z Serwisu: 2.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu jedynie w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. 2.2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania prawa i dobrych obyczajów oraz nie umieszczania treści obraźliwych, wulgaryzmów, Reklam płatnego seksu oraz innych treści, które mogą naruszać prawa lub dobre obyczaje. 2.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez niego treści oraz za ich zgodność z prawem i dobrymi obyczajami. 2.4. Administrator ma prawo usuwać lub edytować treści umieszczone przez użytkowników, które naruszają prawo lub dobre obyczaje.
  3. Ogłoszenia: 3.1. Użytkownik może umieścić w Serwisie dowolną ilość ogłoszeń. 3.2. Ogłoszenia nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w ogłoszeniach.
  4. Rejestracja: 4.1. Użytkownik ma możliwość rejestracji w Serwisie. 4.2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. 4.3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane podczas rejestracji. 4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który narusza postanowienia regulaminu.
  5. Ochrona danych osobowych: 5.1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5.2. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 5.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  6. Postanowienia końcowe: 6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 6.2. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Serwisu.
  7. 6.3. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu, użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w Serwisie. 6.4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. 6.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu przez użytkowników. 6.6. Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory wynikłe z jego stosowania podlegają prawu polskiemu i są rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. 6.7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Serwisu oraz jego działania należy kierować na adres email: [email protected].
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu.